Vizio: $999 42-inch, $1,699 50-inch PDPs on Black Friday